Kontakt

ScanSov AB Redovisningsbyrå

Hästholmsvägen 32, 1tr
131 30 Nacka

Telefon: 08-599 221 70
E-post: stockholm@scansovab.se

 

Katja Khaliq

Telefon: 08-599 221 71
E-post: katja@scansovab.se

 

Frida Ullén

Telefon: 08-599 221 72
E-post: frida@scansovab.se

 

Veronika Zabarovskaja

Telefon: 08-599 221 70
E-post: veronika@scansovab.se

 

Englishswedish